Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 


Οι θέσεις της Δράσης για την Ευρώπη

Αναρτήθηκε 24-01-2010

Ζούμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μετά από πολλά χρόνια έντονων διεργασιών διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκες σταθερής οικονομικής προόδου, σημαντικές προκλήσεις αναδύονται.

Τα βασικά διλήμματα οξύνονται σήμερα από την οικονομική κρίση, η οποία προκαλεί την εμφάνιση (η την επανεμφάνιση) εθνοστρεφών αντανακλαστικών σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή μας στον γενικό προβληματισμό για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Το πολιτικό μας σύστημα βουτηγμένο στις δομικές αδυναμίες του, στα σκάνδαλα και στη διαφθορά, δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί  την κρισιμότητα της διαδικασίας αυτής. Η χώρα μας είναι απλός θεατής στη διαδικασία της ευρωγέννεσης. Απολαμβάνουμε τα σημαντικά οφέλη της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μας προβληματίζει ή να μας ενδιαφέρει το μέλλον της.

Σήμερα η ΕΕ έχει περισσότερα κράτη-μέλη, σε σχέση με το παρελθόν. Τα μέλη αυτά έχουν διαφορετικούς άμεσους και απώτερους στόχους ενώ η λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχουν οδηγήσει στο να αντιμετωπίζεται η ΕΕ από πολλά κράτη μέλη περισσότερο ως ταμείο οικονομικής υποστήριξης παρά ως ενιαίος πολιτικός οργανισμός.

Οι θέσεις της Δράσης για την Ευρώπη.

    
1.    Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη
Στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να στηρίξει και να διευκολύνει την ένταξη και άλλων βαλκανικών κρατών. Επίσης μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα προς κράτη-μέλη (κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης) που οι ηγεσίες τους διακατέχονται από μεγαλύτερη δυσπιστία προς τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.


2.    Θεσμοί – Σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών
Ζητούμε την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων - να ξέρουμε ποιες εξουσίες εκχωρούμε στις Βρυξέλλες και ποιες παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη όλων των οδηγιών της Ε.Ε., προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να συμμετέχουν πλήρως στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας αποτελεί θετικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την στηρίζουμε, καθώς πραγματοποιεί αρκετούς από τους στόχους αυτούς, ενισχύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Κάνει σημαντικά βήματα για μια πραγματικά Κοινή Εξωτερική Πολιτική, ενώ βελτιώνει και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό ότι με τη Συνθήκη σχεδόν όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ειδικές πλειοψηφίες και θα καταργηθεί η εκβιαστική χρήση του βέτο.


3.    Ευρώ - δημοσιονομική πολιτική – Απαρέγκλιτη τήρηση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας

Το ευρώ, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, έχει καταστεί ένα απολύτως σταθερό και αξιόπιστο νόμισμα - η αξιοπιστία αυτή έσωσε και την Ελλάδα από τις χειρότερες επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Στηρίζεται στη τήρηση των όρων που περιλαμβάνονται στο σύμφωνο σταθερότητας. Η χαλάρωση των όρων αυτών επιλεκτικά από κάθε κράτος-μέλος θα έθετε σε κίνδυνο – κατά την άποψη της «Δράσης» – τη διεθνή εμπιστοσύνη προς το ευρώ. Πρέπει να επιμείνουμε, ιδίως στην Ελλάδα, για ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας.


4.    Ανταγωνιστικότητα - εργασιακά θέματα: Δημιουργία πλούτου, ευελιξία αγοράς εργασίας, αναγνώριση ασφαλιστικών δικαιωμάτων
Η Ευρώπη, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοί της, έχουν πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα στην παγκόσμια οικονομία: αυξημένη τεχνογνωσία, ποιότητα εργασίας, καλύτερη οργάνωση της παραγωγής. Η «Δράση» θεωρεί ότι ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βιοτικού επιπέδου, της απασχόλησης και της προώθησης του ευρωπαϊκού προτύπου ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ενιαία αγορά πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί στους τομείς της ενέργειας (βλέπε και σημείο 9), των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των εργαζομένων.
 
Απαιτείται ακόμη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που μετακινούνται από ένα κράτος-μέλος σε άλλο ώστε η ελευθερία διακίνησης των εργαζομένων να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.


5.    Μετανάστευση: Θέλουμε την Ευρώπη που δεν φοβάται.
Θέλουμε την Ευρώπη που δεν φοβάται. Την Ευρώπη που διασφαλίζει την τήρηση των νόμων στα σύνορά της, όπως και μέσα σ’ αυτά, αλλά που δεν είναι εχθρική προς τη μετανάστευση. Εφαρμόζει πολιτική ασύλου στηριγμένη σε ανθρωπιστικά κριτήρια. Δέχεται υπό προϋποθέσεις μετανάστες και τους παρέχει τη δυνατότητα μόνιμης άδειας παραμονής. Σέβεται τις πολιτιστικές καταβολές κάθε μετανάστη, δεν αναγνωρίζει όμως την υπεροχή καμιάς πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στη νομοθεσία και, ιδίως, στα ανθρώπινα δικαιώματα.


6.     Περιβάλλον: Ο Ρυπαίνων πληρώνει – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σχεδόν ό,τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος μετά το 1981 το έχουμε κάνει, επειδή μας το επέβαλε η Ευρώπη. Θέλουμε τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, με εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Η προστασία αυτή, θα πρέπει να συνδέεται με την επιβολή ουσιαστικών αυστηρών κανόνων στο κράτος, στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Η «Δράση» υποστηρίζει την υιοθέτηση ενιαίων Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών κανόνων η εφαρμογή των οποίων θα είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη. Το περιβάλλον δεν έχει σύνορα. Τα κράτη το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι να θεσπίσουν ακόμα αυστηρότερους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιταγές. Στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση εναλλακτικών και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.


7.    Παιδεία: Ενιαίος χώρος παιδείας - Επαγγελματική κατάρτιση

Επιδιώκουμε τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου παιδείας, τον οποίο θα χαρακτηρίζει η αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων και η έντονη κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών. Τα συστήματα παιδείας θα πρέπει να παρέχουν στους μαθητές τους τα εφόδια για να αξιοποιούν την ελευθερία μετακίνησης και εγκατάστασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η «Δράση» υποστηρίζει την ανάγκη της υποχρεωτικής εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας από την πρώτη τάξη του Δημοτικού.


8.    Εξωτερική πολιτική, άμυνα και διεύρυνση
Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές και τις προκλήσεις μόνη της. Οι πολίτες της ΕΕ αναμένουν από την Ένωση και τα κράτη-μέλη της να παραμένουν ενωμένα, να ενεργούν από κοινού και να διαδραματίζουν αποτελεσματικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή.

Πιστεύουμε ότι η Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να δεχθεί και άλλα μέλη στις τάξεις της, χωρίς διάκριση θρησκείας, πολιτισμού κ.λπ., υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα κράτη αυτά θα αποδεχθούν το κοινοτικό κεκτημένο και θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια που είναι υποχρεωτικά για την είσοδό τους.

Ναι στην Τουρκία με νέους όρους

Η «Δράση» πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας πρέπει να υποστηριχθεί αλλά θέτει ένα νέο πρόσθετο όρο: να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα η Τουρκία την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σε όλες τις διαφορές της με την Ελλάδα και σε όλες τις διαφορές της με άλλα κράτη-μέλη.


9.    Κοινή ενεργειακή αγορά
Η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της Ε.Ε. είναι σήμερα ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα. Τα όρια και οι προκλήσεις για το ζήτημα αυτό αναδείχτηκαν έντονα τα τελευταία χρόνια μέσα από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, την ευαισθητοποίηση σε πλανητικό επίπεδο για το “φαινόμενο του θερμοκηπίου”, αλλά και από τον επηρεασμό της προμήθειας φυσικού αερίου από εστίες πολιτικής έντασης  στην περιφέρεια της Ε.Ε. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει κοινή ενεργειακή αγορά και να δημιουργήσει διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας με κατάργηση όλων των εθνικών μονοπωλίων ενέργειας και την απελευθέρωση του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Απ’ όλες τις ενεργειακές λύσεις πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες εκτός από φιλικές προς το περιβάλλον έχουν και το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν εξαρτώνται από εξωτερικούς προμηθευτές. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα διαθέτουμε ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, αιολική και ηλιακή ενέργεια σε αφθονία, που πρέπει να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό.


10.    Ο Παγκόσμιος ρόλος της Ε.Ε.
Η ενιαία εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. στηριζόμενη στις αρχές του ανθρωπισμού και της ανοιχτής κοινωνίας – και τα δύο θεμέλια της κοινής ευρωπαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς – θα επιτρέψει στο μέλλον στην Ε.Ε. να παίξει ηγετικό ρόλο στην προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, οπουδήποτε στον κόσμο.
Η «Δράση» υποστηρίζει ότι η Ε.Ε. οφείλει να οδηγήσει στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου για να μπορέσουν οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων χωρών να ξεφύγουν από τη φτώχεια και να απολαύσουν τα αγαθά της παγκοσμιοποίησης.


6 Μαΐου 2009Δράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013